– Source code được gửi đầy đủ và người mua có thể sử dụng phần mềm, tự chỉnh sửa, thêm, bớt chức năng trong phần mềm.

– Với phiên bản này người mua có thể cài đặt được trên bất kỳ domain hoặc máy tính nào tùy thích.

– Tuy nhiên người mua không được phép sao chép và mua bán phần mềm vì bản quyền phần mềm thuộc về PHONGTRAN.INFO